§ 1

Foreningens navn er ”OHRC” – Offentlige HR-Chefer.

 

§ 2. Mission

I OHRC opfattes HR bredt som anvendelse og udvikling af menneskelige ressourcer, fx inden for løn- og personaleadministration, personalejura, leder-, medarbejder- og organisationsudvikling mv.

 

Stk. 2

OHRC er et forum for kommunale og regionale chefer og ledere på HR-området, som:

har fokus på HR's bidrag til kvalitet og effektivitet i de offentlige kerneydelser

kvalificerer og styrker HR-arbejdet

fremmer videndeling og dialog om HR-temaer

deltager i den offentlige HR-debat på en konstruktiv og fremsynet måde

 

§ 3. Medlemmer

Som medlemmer optages chefer med det overordnede ansvar for HR i kommuner og regioner.

 

Stk. 2.

Som medlemmer optages endvidere ledere med ansvar for selvstændige HR-funktioner i kommuner og regioner.

 

​Stk. 3.

Som medlemmer kan endvidere optages andre chefer og ledere for HR-funktioner, som efter bestyrelsens vurdering kan bidrage til foreningens mission.

 

Stk. 4.

Alle medlemmer har stemmeret i henhold til disse vedtægter.

 

§ 4. Medlemskab

Indmeldelse i foreningen sker via foreningens sekretariat.

 

Stk. 2.

Udmeldelse – også af fratrådte medlemmer, eller medlemmer som ikke længere opfylder kriterierne for medlemskab jf. §3 – sker via foreningens sekretariat. Udmeldelse skal ske senest 1. november til udløb samme års 31. december. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

 

§ 5.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves årsvis forud.

 

Stk. 2

Har en arbejdsgiver mere end 1 medlem i foreningen ydes der rabat på 25 % af kontingentet på de øvrige medlemmer.

 

Stk. 3.

Regnskabsåret er kalenderåret.

 

Stk. 4.

Ved kontingentrestance betragtes medlemmet som udtrådt af foreningen.

 

​§ 6. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

 

​Stk. 2.

På generalforsamlingen i ulige årstal vælges formanden og to bestyrelsesmedlemmer, og på generalforsamlingen i lige årstal vælges kassereren og tre bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år.

 

Stk. 3.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og evt. øvrige poster. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

 

​Stk. 4.

Bestyrelsens repræsenterer foreningen i alle forhold.

 

Stk. 5.

På generalforsamlingen hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen i prioriteret rækkefølge. Valgene gælder 1 år.

 

Stk. 6.

Hvis et medlem af bestyrelsen udtræder i sin valgperiode, indtræder suppleanten i den resterende del af det udtrædende medlems valgperiode.

 

§ 7. Revision

På generalforsamlingen hvert år vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Valget gælder for 1 år.

 

§ 8. Landsmøde og generalforsamling

Hvert år inden 30. juni afholdes OHRC's landsmøde med det formål at understøtte OHRC's mission, jf. § 2.

På landsmødet vægtes i særlig grad dialogen mellem medlemmerne med udgangspunkt i aktuelle og fremadrettede temaer.

 

Stk. 2.

I forbindelse med landsmødet afholdes den årlige generalforsamling, som er OHRC's øverst myndighed.

 

Stk. 3.

Formanden indkalder til landsmødet og generalforsamlingen med mindst 6 ugers varsel.

 

Stk. 4.

Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte:

a. Valg af dirigent

b. Bestyrelsens beretning

c. Forelæggelse af regnskab, budget samt kontingentfastsættelse

d. Indkomne forslag

e. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 7

f. Valg af revisorer i henhold til vedtægternes § 8

g. Eventuelt

 

Stk. 4.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 uger forinden.

Endelig dagsorden udsendes til medlemmerne senest 2 uger forinden.

 

Stk. 5.

Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal blandt de fremmødte.

 

Stk. 6.

Afstemninger tilrettelægges af dirigenten og foregår ved håndsoprækning, medmindre et medlem begærer skriftlig afstemning.

 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 25 medlemmer fremsætter motiveret skriftligt krav herom, og skal afholdes inden 4 uger med mindst 2 ugers varsel.

 

§ 10. Opløsning

Foreningens opløsning kan kun vedtages på generalforsamlingen, hvis dette forslag er optaget på den udsendte dagsorden, og hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

 

Stk. 2.

Generalforsamlingen beslutter, hvordan den opløste forenings midler skal anvendes.

 

§ 11. Ikrafttræden

Disse vedtægter er godkendt på generalforsamlingen den 26. april 2015 og er gældende fra denne dato.